ÜNLÜ MEDYUM ŞAHMARAN

RSS

Sevgilileri Ayırmak İçin Büyü

Medyum Şahmaran

ayırma büyüsü

Sevgilileri ayırmak için büyü, iki sevgilinin birbirinden ayrılması için yapılan etkili bir büyü çeşididir.

En kuvvetli ayırma büyüleri ile yapılan bu çalışmalar sevgililerin birbirlerinden soğuması, uzaklaşması, birbirlerinden nefret etmelerini sağlamak için yapılır ve bir şekilde bu ayrılık gerçekleşir.

Sevgililerin birbirinden ayrılmasını isteyen kişi muhtemelen bu iki sevgiliden birisinin daha önceden sevgilisidir. Ya da daha önemli bir sebebi vardır mutlaka. Çünkü bu tür ayırma büyüleri durduk yerde yapılan çalışmalar değildir.

 

Sevgilileri Ayırmada Ayırma Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Şub 02 2014

Sevgilileri ayırmada güçlü ayırma büyüsü, sevgilileri ayırmada çok güçlü ayırma büyüsü, sevgilileri ayırma büyüsü, en tesirli ayırma büyüleri ile kuvvetli ayırma büyüleri ile yapılır.

Sevgilileri ayırmada güçlü ayırma büyüsü nasıl yapılır, sevgilileri ayırmada çok güçlü ayırma büyüsü nasıl yapılır hakkında detaylı yardım ve bilgi almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bismillâhirrahmanirrahim.
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

“Hamd, Âlemlerin Rabbi (olan) Allah’a mahsusdur.
O, Rahman ve Rahîm’dir.
Din gününün sahibidir.
Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola hidayet et.
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna (ilet). Gazaba uğrayanların ve sapmışların yoluna değil.” (Fatiha, 1/1-7)

Sevmediğiniz Kişinin Sizden Ayrılması

0 Comments | This entry was posted on Oca 31 2014

Okunuşu:
Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber
dedikten sonra aşağıdaki duayı 19 defa okuyorsunuz ve İyyake na’budü ile devam edip bitiriyorsun..

Bismillahirrahmanirrahim*
Ferdun hayyun kayyumun hakemün adlün kuddusun*Seyec’alüllahü ba’de üsri yusra* ve anetil vücuhu lil hayyil kayyum* Ve innellahe biküm le raufur rahiym* İnnellahe kane tevvaben rahiym* İnnellahe kane ğafuran rahiym* Fe innellahe kane afüvven kadir* İnnellahe kane semian basiyr* İnnellahe kane aliymen hakiym* İnnellahe kane aleyküm rakiyb* İnne fetehna leke fethan mübiyna* Ve yensürakellahü nasran aziyze* İnne hizbellahi hümül ğalibun* İnnellahe hüvel kaviyyul aziyz* İnnellahe hüvel ğaniyyul hamiyd* Hasbiyellahu la ilahe illa hu* Hasbünellahu ve ni’mel vekiyl* La yahzünühümül fezaül ekber(buraya kadar 19 defa oku)* İyyake na’budü ve iyyake nestain* Velhamdü lillahi rabbil alemiyn

Sevmediğiniz kişinin sizden ayrılması için büyü, sevmediğiniz kişiyi kendinizden uzaklaştırma büyüsü ile yapılır. Böylece sevmediğiniz, görmek, görüşmek istemediğiniz kişinin sizden soğuyup uzaklaşması, kendi isteği ile peşinizi bırakması için yapılır.

Kocasından Ayırmak İçin Büyüler

0 Comments | This entry was posted on Oca 29 2014

Kocasından ayırma büyüsü, kocadan ayırma büyüsü, kocasından ayırmak için büyülerle yapılır. En kuvvetli ayırma büyüleri ile yapılan kocasından ayırmak için büyüler, kocasından ayırma duası ile kocadan ayırma duası ile kadını kocasından ayırma büyüsü ile yapılır. Kocasından ayırmak için büyülerle kocasından ayrılması istenen bayanın kocasından soğuması, uzaklaşması ve kendi isteği ile ayrılması sağlanır.

1- Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
2. İstiğfar (7 DEFA)
3. Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)
4. Allah-u Ekber (10 DEFA)
5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA)
yani besmele çekilir sonra FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.”denir ve 1. ayet okunur bu sırayla 19 kere tekrarlanır.sonra tekrar besmele ,6 esma ve 2. ayet okunur.19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur.
6 esma:FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.”

1.Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”
2.Ayet:Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
3.Ayet:Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
4.Ayet:İnnallahe kane tevvaben rahime
5.Ayet:innallahe kane gafuran rahime
6.Ayet:fe innallahe kane afüvven kadira
7.Ayet:innallahe kane semian besira
8.Ayet:innallahe kane alimen hakime
9.Ayet:innallahe kane aleyküm rakibe
10.Ayet:İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
11.Ayet:ve yen surakellahu nesran azize
12.Ayet:İnne hızballahi humül gâlibûn
13.Ayet:innallahe huvel kaviyyül aziz
14.Ayet:innallahe huvel ganiyyül hamid
15.Ayet:Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
16.ayet:Hasbünallâhu veni’mel vekîl
17.ayet:la yeh zünühümül fezeul ekber
18.ayet:iyyake na’budü ve iyyake nestain
19.Ayet:velhamdü lillahi rabbil alemin

Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O’dur

Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz Yarattıklarını gözetler ve denetler Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder

Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibârettir Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder
Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir Allah kemâl sıfatlar Sahibidir O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar
Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat edilir, Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.
Açıklaması;
1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir 2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir 3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir 4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir 5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir 6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır 7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür 8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir 9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür 10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık 11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin 12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir 13- Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır 14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır 15- Allah bana yeter O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur 16- Allah bize yeter O ne güzel vekildir 17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez 18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz 19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun

Sevgilileri Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır

0 Comments | This entry was posted on Oca 27 2014

Sevgilileri ayırma büyüsü, sevgilileri ayırmak için büyü, sevenleri ayırmak için, sevgilileri birbirinden ayırmak için yapılır. Sevgilileri ayırma büyüsü nasıl yapılır, sevgilileri ayırma büyüsü, sevgilileri ayırma duası ile fotoğrafla ayırma büyüsü ile farklı kuvvetli ayırma büyüleri ile yapılır. Sevgilileri ayırma büyüsü nasıl yapılır, sevgilileri ayırmak için büyü nasıl yapılır hakkında yardım ve detaylı bilgi almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

“Allahümme innî es’elüke yâ âlimel hafiyye ve yâ men-is-semâu bikudretihi mebniyye ve yâ men-il-erdu biizzetihi mudhıyye ve yâ men-iş-şemsü vel-kameru binûri celâlihi müşrika ve mudıyye ve yâ mukbilen alâ külli nefsin mü’minetin zekiyye ve yâ müsekkine ra’b-el-hâifîne ve ehl-et-takıyye yâ men havaicul-halki indehü makdıyye yâ men necâ Yûsüfe min rıkk-il-ubûdiyye yâ men leyse lehü bevvâbün yûnâdî velâ sâhibun yağşa ve lâ vezîrun yu’tî ve lâ gayruhu rabbün yud’a ve lâ yezdadu alâ kesretil-havaici illâ keremen ve cûden ve sallallahu alâ Muhammedin ve âlihi ve a’tini süâli inneke alâ külli şey’in kadîr.”
Duâya e’ûzü besmele Allahü teâlâya hamdü senâ ve Resûlüne salâtü selâm ile başlamalıdır! Peygamber efendimiz duâya başlarken Sübhâne Rabbiyel aliyyil a’lel vehhâb derdi. Allahü teâlâ salevât-ı şerîfeyi kabûl eder. Duânın başı ve sonu kabûl olunca ortasının kabûl olmaması düşünülmez.
Peygamber efendimiz Allahü teâlâya günah işlemiyen dil ile duâ edin buyurdu. Böyle bir dilin nasıl bulunacağı suâl edilince Birbirinize duâ edin! Çünkü ne sen onun ne de o senin dilinle günah işlemiştir buyurdu. Yine buyurdu ki: Duânın kabûl olması için iki şey lâzımdır. Duâyı ihlâs ile yapmalıdır.

 

Nişanlısından Ayırmak İçin Büyü

0 Comments | This entry was posted on Oca 26 2014

Nişanlısından ayırmak için büyü yani nişanlısından ayırma büyüsü, nişanlıları ayırma büyüsü, en etkili ayırma büyüleri ile en kuvvetli ayırma büyüleri ile yapılır. Ayırma tılsımlarının etkisiyle ayrılması istenen nişanlılar karşılıklı olarak birbirlerinden soğur, uzaklaşır ve en kısa sürede birbirlerinden ayrılmaları sağlanır.

Nişanlısından ayırmak için büyü nasıl yapılır, nişanlısından ayırma büyüsü nasıl yapılır, nişanlıları ayırma büyüsü nasıl yapılır, uzaktan yapılan ayırma büyüleri ile yapılan nişanlısından ayırmak için büyü, en tesirli olacak şekilde yapılır.

Bede’tü bibismillahi ruhi bihi nehtedet
Ila kesfi esrarin bibatinihi intavet
Ve salleytü fişşani ala hayrü halkihi
Muahmmedin men zahaddalalete velğalet
Ilahi lekad aksemtü biismike daiyen
Biacin ehvecin celcelutin helhelet
Efizli min’el envari ya rabbi feyzuhü
Bissirri ve ahya meyyiti kalbi bisalsalat
Linuhyi hayătel kalbi min densin feyzuhü
Biqayyumin kămessirru fiyhi feeşrekat
Ve subbe ală kalbi şeăbiybe rahmetin
Bihikmeti mevlănel aziymi binăalet
Fesübhăneke Allahümme yă hayre hălikin
Veya hayre hallăkin ve ekreme ben beat
Tübelliğuni kasdi ve küllü măribi
Binuri senail ismi verruhi kad alet
Ifdi li minel envâri feyzate menzilin
Aleyye ve ahyâ meyyiti kalbi bağlemehet
Elâ ve elbisni heybeten ve celâleten
Ve feffe yedel a’dâi anni bitaytağat
Ela vahcubnî min adüvvin ve hâsidin
Bi hakkı şemâhın eşbehin selemet semet
Elâ vakdi yâ rabbâhü binnuri hâcetî
Ve yessir ümurî ba’de usrin kad inkadat
Ve hallısni min külli hevlin ve şiddetin
Bineassin hakîmin katiussirri esbelet
Ve selleme bibahrin va’tini hayre berrihâ
Vesbel aleyyessetre ve esfi minel ğalet.
Ve asmim ve ebkim sümme a’mâ adüvünâ
Vâharesi yâ zelcelâli bihavsemet
Ve fî havsem mea devsem ve berasem
Tehasnet bil’ismi aziymi minel ğalet
Ve ellif kulûbel âlemiyne biesrihâ
Aleyye ve elbisnîl kabûle bişelhemet
Ve âhrisni ya zelcelâli bikâfi kemen
Ve besrin ümûri bihurmeti taytağat
Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bifazli men
Ileyhi sehat daben elfelâti ve şettet
Ve bârik lenâ Allahümme fî külli kesbenâ
Ve halle ukûdel usri ya yûhirtecet
Feyâhü ve yâyûhü ve yâ hayre bâriin
Ve yâ men lenel erzâke min cûdihi nümet.
Nerüddü bikel a’dâe ve seyyidî
Ve bil’ismi nermiyhim minel büdi bişşetet
Feente ricaî ya ilâhi ve seyyidî
Fekul limîmil ceysi in rame bî ğalet
Feyâ hayre mes’ûlün ve ekrim men atâ
Veya hayre me’mûlin ilû ümmetin halet

ANLAMI:
Bismillahirrahmanirrahim
1- “Bismillah ile başladım; ruhum, O’nun sayesinde o besmele içinde saklı olan çok sırları
keşfetti.”
2- “İkincisinde O’nun yarattıklarının en hayırlısı olan Hz. Muhammed’e salavat getirdim.
O Muhammed ki ( dünyadan ) bütün dalalet ve yanlışlıkları gidermiştir.”
3- “Ey İlâhım, Senin ismine dayanarak dua ettim. Hep açık olan ve gittikçe parlayan
Ehad ve Bedi’ isimlerinle Sana yalvarıyorum.”
4- “Kadîr ve şanı yüce olan isminle Senden istedim. Ey güçlü ( kadîr ) Allah’ım, Sen islerimi
kolaylaştır.”
5- “Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah’ım, daima, umut ederek Sana yalvarıyorum. Ehad ve Bedi’
isimlerini şefaatçi yaparak yüksek sesle bağırıp Sana yalvarıyorum.”
6- “Denizin ortasına vurulan kılıç gibi olan isimlerinle ey yaratanların en hayırlısı olan
Allah’ım; hadiseleri yönlendiren, savaş ve barışı sağlayan isimlerinle Sana yalvarıyorum ki,
bu fitne ateşi söndürülsün!”
7- “Ey İlâhım, her derde, her ise anında müdahale eden ve süratli bir şekilde icabet eden
Allah, Ehad ve Bedi’ isimlerinle sana yalvarıyorum.”
8- “Ki kalbin hayatini canlandırasın, yani ondaki kirleri gideresin. Kayyûmiyetinle onu ayakta
tutasın, o kayyûmiyet sirri onda hep var kalsın, ve daima parlasın.”
9- “Bu Hayy ve Kayyûm nurunun çok şimşeklerinden bir ziya üzerime parladı, yüzüme ( kalbime )
bir parıltı geldi ve simsek çaktı.”
10- “Ve kalbimin üzerine rahmet sağanakları döküldü. Kerîm olan, Mevlâ’mız Allah’ın hikmetiyle…
Ve bu şekilde, bu rahmet, hikmet, kerem hakikatleri konuştular.”
11- “Bundan sonra her yönden Nurlar beni kuşattı. Ve büyük olan sahibimiz Allah’ın haşmeti,
bizi yüceltti.”
12- “Allah’ım Seni tenzih ederim, Sen yaratanların en hayırlısısın. Ve çok mükemmel bir şekilde
çok çok yaratansın ve biat ( antlaşma ) yapanların en iyisisin!”
13- “Allah’ım, beni maksadıma ulaştır, bütün ihtiyaçlarımı gider. Hece harfleri seklinde toplanan Hurûf-u Mukataa hakki için…”
14- “Muskama emanet olarak bırakılan harflerin sırrı hürmetine; İsimlerinin nurunun parlaklığı hürmetine; yüce olan Ruhların hürmetine;”
15- “Bana nurlardan parlak bir feyiz akit; üzerime gelsin, Nûr isminle kalbimin ölülüğünü dirilt!”
16- “Ey Allah’ım, bana bir heybet ve celâl giydir. Düşmanların ellerini ilim sayesinde benden uzaklaştır.”
17- “Allah’ım, benimle her nevi düşman ve kıskançlık arasına perde koy, yüce olan ve barışı
sağlayan Kadir ve Aziz isimlerinin hürmetine!”
18- “Tecelli etmekte olan Celâl ve büyüklüğünün nuruyla; Merhamet ve Şefkatinle; çok çok
bereketli olan Kuddüs isminle, Sen bu karanlıkları aydınlığa çevir.”
19- “Ey bu milletin Rabbi olan Allah’ım, Sen Nûr ile ihtiyacımı yerine getir. Öyle bir Nûr ki,
tecellisi seri olur. Ve hemen is biter.”
20- “Her bir peygamberini bir Ism-i A’zam’a mazhar edip onları mucizelerle muvaffak ettiğin
gibi, Sen Kâfi isminle islerimi kolaylaştır.”
21- “Ey yüce büyüklük Sahibi, Sen sadece bana ( ilmî ) bir keramet ver; ilim esrarı bana açılsın
çünkü Sen bütün akılların ve zekaların sahibisin. Onlar ancak Seninle açılıyorlar.”
22- “Beni her türlü korku ve şiddetten kurtar; esprisi, kesin olan, hikmetli bilimsel ve kuşatıcı
bir söz ile…”

23- “Ey Celâl Sahibi Allah’ım, beni ” kün ” kef’ i ile koru, ey heybetten ve başarısızlıktan dolayı
kırılan kırık kalpleri tamir eden ve onları canlandıran Allah’ım!”
24- “Bana ( ilimden ) bir deniz ver, ve o denizin karasının en hayırlı kısmını bana nasip et; çünkü
Sen benim sığınağımsın, ve bütün sıkıntılar, ancak Seninle gider…”
25- “Ve üzerime rızkı rahmet seli gibi yağdır. Çünkü insanlar azsa da Sen onların umudusun.”
26- “Sen düşmanlarımızı sağır, dilsiz ve kör et; ( bizim ne yaptığımızı bilmesinler… ) Ey güçlü
Allah’ım, Sen Celâl ve büyüklüğünle Onları kekeme eyle!” (Millete yanlışı anlatmasınlar!)
27- “Alim ve Gani isimlerinle beraber Kudretinin dairesinde, Ism-i A’zam’inla yanlış yapmaktan korundum.”
28- “Bütün insanların kalplerini üzerime cevir. Ve Selâm isminin hürmetine bana onlardan bir kabul duygusu nasip et!”
29- “Ya İlâhî islerimi kolaylaştır, ve bize izzet ve yücelik ver. Alî ve A’lâ isimlerinin hürmetine!…”
30- “Ve üstümüze örtünü sarkıtıver; kalplerimize şifa ver; Sen, korkulardan dolayı hastalanan
kalplere şifanın ta kendisisin!”
31- “Ey Allah’ım, bütün çalışmalarımızı bize bereketli kil, ve her şeyi kolaylaştıran “Hû” isminle
bütün zorluk düğümlerini çöz!”
32- “Ey İlâhî, Allah, Hû, Hêyra’l-Hêlikîn isimlerinle; ve bütün rızıkların, güzelliklerin onun cömertlik hazinesinden gelişip gelen Cevad isminle Sana yalvarıyorum.”
33- “Senin gücünle, her yönden gelen bütün düşmanları reddediyoruz, geri gönderiyoruz! Ve Sen
Ism-i A’zam’inla, uzaktan onlara vurup, onları dağıtıyorsun!”
34- “Ya Rabbi, ya Ze’l-Celâl Allah’ım, çöl kelerinin gelip kendisine şikayette bulunduğu,
Hz. Muhammed hürmetine Sen o düşmanlarımızı rahmetinden mahrum et!” ( Onları başarısız kil! )
35- “Ya İlâhî, umudum Sensin, efendim Sensin; eğer bana tam isabet edecek bir ok atmak istemişlerse, Sen onların okunu yamult!” ( Onlara dönsün! )
36- “Ya Rabbi, kesin olan iraden ile bütün zarar verenlerin tuzaklarını ve içlerinde sakladıkları
kinlerini benden çevir.”
37- “Ey kendilerinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ve ihsan edenlerin en hayırlısı; ey umut edilenlerin en hayırlısı, Sen gelmiş geçmiş bu ümmete rahmet eyle!” ( Onları başarılı kil! )
38- “İsmi Nûr ve güzellik olan yıldızımı parlat; günler ve çağlar boyunca, ey sürekli parlayan Nûr
olan Allah’ım!”
39- “Senin Allah, Ehad, ……, Celâl, Celîl, Bedi’, ………, isimlerin hep parlamaktadırlar.”
40- “Bütün dualara kesin cevap veren isimlerini sa*****……….”
“O isimlerinin ortaya çıkıp parlamasıyla çevrenin bereketiyle…..”
41- “Nûr lambası, tutuşturuluyor, gizlice açıklanıyor. Lambaların lambası tutuşturuluyor, gizlice aydınlanıyor.”
42- “Celâl ve Hêlik isimlerinin nuruyla; ve kibriyanla; çok bereketli olan Kuddüs ismiyle; bu fitne
ateşi söndürüldü.”
43- “Allah, Hû, Samed, Cebbar, Kahhar isimleriyle ve savaş deniziyle yükselen düşmanlık ateşi söndürülecektir.”
44- “Allah, Hak, ……, Cemîl, Vedûd ve Mucîb, ………. isimlerinin hürmetine…….”
45- “Mürîd, Cemîl, Zâhir isminle taksim edilen; yüce ve yüceltilen ayetlerin ( ve tefsirlerinin )
şanı hürmetine…….”
49- “Selâm isminle duamı kabul et, ve benimle beraber ol; düşmanlara karşı bana Sen kâfi gel;
Çünkü onlar çok azdılar.”
50- “Ey yüceler yücesi, Sen gerçekten yücesin; Sen gerçek Haksin, diğer isler sadece araya giren
bir rüzgar esintisi gibidir.”
51- “Senin dergahına gelen ve iltica eden bütün havl ( kasti güç ) ve şiddetli saldırı, ancak
Seninledir ve Senin bu kuvvetinle ancak zulmet dağılır.”
52- “Tâhâ, Yâsîn ve Tâsîn ile bizim için ol, mutluluğumuz için Tâ Sîn Mîm ile bize dön!”
53- “Kâf Hâ Yâ Ayn ve Sadlarıyla; bizi kuşatan her kötü gözden korunuruz!”
54- “Hâ Mîm, Ayn sonra Sîn ve Kaflarıyla; Selâm isminle her nevi kötülükten korunuruz!”
55- “Kaf ve Nûn ve onlardan sonraki Hâ Mîm ile yine korunuruz Ve Duhan suresinde sağlam bir
sır vardır.”
56- “Elif Lam ile ve Nîsâ suresiyle, ve Mâide ukùduyla; En’âm ve Nûr surelerinde bir nur
parlamıştır.”
57- “Elif Lâm sonra peşlerindeki “Ra” sırrıyla; Nûr isminle bütün ( süflî ) ruhanilerin üstüne
çıktım.”
58- “Elif Lam sonra Mîm ve Ra’si ile Ruhların mecmaina yükseldim. Fakat gerçek Ruh çok yücedir.”
59- “Kitabin ( Kur’an’in ) bütün Hâ Mîm’ lerinin sırrıyla üzerime Nûr isminin fazlı aksin, ey
bölümlere ayrılmış Nûr!”
60- “Amme, Abese, Nâziat ve Târık surelerinle Ve’s-semâ-i Zâti’l-Burûc ve Zilzal surelerinde…..”
61- “Tebâreke, sonra Nûn sonra Seele Sâil sureleri hürmetine. Hümeze, Ve’s-semsi Küvvirat surelerinde………”
62- “Ve’z-zâriyât-i zerven, Ve’n-necmi izâ hevâ, Veikterabet sûreleriyle bana isler yakınlaştırıldı.”
63- “Bütün Kur’an surelerinin içinde hizip ve ayet olarak, okuyanın okuduğu ve manen nazil olduğu kadar sırlar vardır.”
64- “İste ey Allah’ım, Senin fazlınla bu şekilde yazdırdığın üstün kitaplar hürmetine Sana yalvarıyorum.”
65- ( Mealen ) “Rahman ve Rahim isminin tecellisiyle yeni ve harika olarak Esmâ-i Hüsnâ’na
dayanılarak yazılmışlar, ve Hakîm ismiyle taksim edilmişler.”
66- “……….. Senin Esmâ-i Hüsnâ’n sırrıyla fetih ve nasri ( ilâhî yardımı ) süratli netice verirler.”
67- “Kibriya ve Hâkimiyetinin nuruyla ey efendim; ve Âyetü’l-Kübra ile beni ani felaketlerden
emin kil!”
68- “Ey İlâhım, zuhûr ve kemalâtinin hakki için ve bu şekilde odaklanan Esmâ-i Hüsnâ’n ile beni dağınıklıktan kurtar…”
70- “Bunlar Nûr harfleridir. Yüce ve yüksektirler. Asâ-yi Mûsa ismiyle de karanlık dağıldı.”
71- “Ya Rabbi onun sırrıyla Sana yalvarıyorum. Gayet zillet içindeki birinin yalvarışıyla… Ki;
onunla insanlar hidayet buluyor…”
72- “Bu manadaki bütün kelimelerin san ve şerefi, üstünlüğü vardır. Günler ve çağlar devam ettikçe;
ya Rabbi Sen şefkat et!”
73- “Ya Rabbi, gerçekten ben Seni çağırdım; bütün ayetlerle ve ayetlerin içindekileriyse Sana yalvardım!”
74- “İste bütün bunlar nur kelimeleridir, onların özelliklerini topla. Ve manalarını tahkik et; bütün hayır onlarla tamamlanır…”
75- “İste ya Rabbi, bana musahhar bir yardımcıyı daima hazır et: Allah’ın ifriti; onunla bütün sıkıntılarım gider…”
76- “O ifrit içinde bana itaat eden bir hizmetkarı musahhar kil; Fatiha ve peşinde gelen Kur’an hurufatı hürmetine…”
77- “İste ya Rabbi, Senin o Ism-i A’zam’inla Sana yalvarıyorum ki; onunla dua edildiği zaman bütün isler kolaylaşır.”
78- “Ya İlâhî, Sen zayıflığıma acı, zellelerimi bağışla; o dua sayesinde ki, bütün peygamberler
onlarla dua etmiş ve yalvarmıştır…”
79- “Ey Hêlikim, ey Efendim, ihtiyacımı kaza et. Ya Rabbi bütün islerim Sana teslimdir…”
80- “Ya Rabbi, Hz. Muhammed’in sana olan yakınlığıyla( velayetiyle ) sana yalvarıyorum; ve Onda birlesen Esmâ-i Hüsnâ’n ile Sana yalvarıyorum.”
81- “Sen cömertliğinle, af ve safhanla tövbelerimizi kabul etmekle miskin olan kuluna muamele et;
beni kötü bakışlardan koru!”
82- “Beni hayra, doğruluğa ve takvaya muvaffak eyle; ve yüksek cemaat ile Firdevs Cennetine yerleştir.”
83- “Hayatımda ve öldükten sonra, ve kabrin karanlıklarını üstümden atıp, nuru görünce bana
şefkatle muamele et.”
84- “Ve haşirde ya İlâhî amel defterimi beyaz kıl; eğer tartılarım hafif gelirse Sen onları
ağırlaştır.”
85- “Beni hızla Sırat sınırından geçir. Beni ateşin ( Cehennemin ) ve içindekilerin sıcaklığından
koru!”
86- “Ve islediğim bütün günahlarda bana müsamaha göster. Çok çok kabarık olsa da benim bütün günahlarımı affet…”
87- “İste ey şanı yüce Ism-i A’zam’i taşıyan! Sen tehlikeli bütün durumlardan kurtulacaksın,
sonunda selamete ereceksin.”
88- “Dövüş, çekinme; savaş, korkma; vahşilerle mamur olmuş bütün her yere bas!”
89- “Karşıla, kaçma; dilediğin her düşmanla mücadele et; her yeri kuşatmış olsalar da kralların şiddetinden korkma!”
90- “Korkacağın bir yılan olmayacak; göreceğin bir akrep olmayacak; ve sallanarak sana gelen bir
aslan olmayacak!”
91- “Kılıçtan korkma, hançerin darbesinden korkma, mızraklardan korkma, ve okların şerrinden de korkma!”
92- “İşte bunu okuyanın mükafatı Zât-i Ahmediye’nin şefaatidir. Ve cennetlerde saf olmuş
hurilerle beraber haşrolacaktır.”
93- “Ve bil ki, Hz. Muhammed Mustafa peygamberlerin en hayırlısıdır. Ve Allah’ın dağınık ( çeşit
çeşit ) yaratıklarının en üstünüdür.”
94- “Her ihtiyacın anında O’nun ( A.S.M ) makamını kendine şefaatçi yap; Ondan iste ki zulümden
ve azgınlardan kurtulasın…”
95- “Ya Rabbi, her gün ve her saat, her nesne hareket ettikçe, Sen, seçkin olan Hz. Muhammed Mustafa’ya salât ve rahmet indir.”
96- “Sen o Seçkine ve bütün ailesine salât indir; yer bitkileri ve rüzgarın esintileri kadar.”
97- “Yeri ve göğü dolduran bir salât ile Ona salavat indir. Parlayan gök gürlemeleriyle beraber,
yağan bulutların yağmuru kadar…”
98- “Ey Muhammed ( A.S.M ), bizzat Allah ve meleklerinin sana salât ve selam etmesi Sana yeter.”
99- “Sen de daima, yalvararak O’na selam ve barış elini uzat. Güneş doğup günler ve çağlar
geçtikçe…”
100- “Haşim ailesinden temiz olanlara da selam et. Hacıların hac edip verdikleri selam sayısınca…”
101- “Ya İlâhî Ömer ile beraber Ebu Bekir’den razı ol; sabit-kadem olan Haydar ile beraber Osman’dan da razı ol:”
102- “Ve böylece bütün Âl ve Ashaptan da razı ol, Evliya, Salihler ve içlerinde barınanlardan da
razı ol…”
103- “Bu Hz. Muhammed’in amcasının oğlu olan Ali’nin makalesidir. Yaratıklarla ilgili bütün bilgi
sırları ve gizli bilgiler onda toplanmıştır.”

Çabuk Tutan Ayırma Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Oca 25 2014

En etkili çabuk tutan ayırma büyüsü, çabuk tutan ayrılık büyüsü, çabuk tutan ayırma büyüsü, en kuvvetli ayırma büyüleri ile hızlı tutan ayırma duası ile yapılır. Ayırma büyüsü tutan yani sonuç veren ayırma büyüleri ile yapılan ayırma tılsımları, keskin ayırma büyüleri ile yapıldığında ayırma büyüsünün etkisi kısa sürede ayrılması istenen kişiler üzerinde yoğunlaşır ve birbirlerinden kısa sürede ayrılmaları sağlanır.

En etkili çabuk tutan ayırma büyüsü nasıl yapılır, çabuk tutan ayrılık büyüsü nasıl yapılırçabuk tutan ayırma büyüsü nasıl yapılır hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edersiniz.

Tevbe, istiğfar duâlarının manası, yaptığımız bütün günahlara pişmanlık duyduğumuzu ifade etmemiz, bundan sonraki hayatımızda bir daha böyle günah ve kusurları işlemeyeceğimize Rabbimize söz vermemizdir.

Günah ve kusurlarına pişmanlık duyup, üzüntü ve elem hisseden mü’min, önce şu istiğfar duâsını huşû ve hudû ile okur:
“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”
“Yâ Settere’l uyûb, Yâ gaffare’z-zünûb! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine nadim oldum, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında sayılarını bilemeyeceğim kadar çok Peygamber gelmiş, İlâhi kitapları tebliğ etmişlerdir. Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”
“Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve’l-bâsü bade’l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.”

 

Eşleri Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır

0 Comments | This entry was posted on Oca 22 2014

Eşleri ayırma büyüsü, eşleri birbirinden ayırma büyüsü, karı kocayı ayırma büyüsü ile iki kişiyi birbirinden ayırma büyüsü ile yapılır. Eşleri birbirinden ayırma büyüsü nasıl yapılır, karı kocayı birbirinden ayırma büyüsü nasıl yapılır, ayırma büyüleri, en kuvvetli ayırma büyüsü ile yapıldığında ayırma tılsımlarının etkisi ile ayrılması istediğiniz kişilerin birbirlerinden soğuyup, uzaklaşıp en kısa sürede bir arada duramayacak hale gelmeleri ve birbirlerinden ayrılmaları sağlanır.

Ayet-el Kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.

Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis’in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir.

Peygamber Efendimiz’in(SAV) Ayet-el Kûrsi’de bulunan “Yâ Hayyu – Yâ Kayyumu”, “Hayy ve Kayyum olan ALLAH’ım Senin Rahmetinle yardım istiyorum” buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. İsm-i Azâm olduğu da rivayet edilmekle beraber, Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami (RA) “Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lâkin sen kalbini herşeyden boşaltıp, onu ALLAH’ın C.C. Vahdaniyyetine teslim ederek istediğin İsimle zikret” buyurmaktadır.

Ayet-el Kûrsi’de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime’de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde ALLAH’u Teâlâ’nın İsmi geçmektedir.

Yatmadan okuyana ALLAH’u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.

Yâ RasulULLAH (SAV) Kur’ân-ı Kerimin hangi Sûresi(derece bakımından) daha büyüktür? Diye soran Sahabe’ye(RA), “İhlâs Sûresi” buyurdu. O Sahabe(RA) “Kur’ân-ı Kerimde hangi Ayet(Fazilet bakımından) daha üstündür.” diye sorunca, Peygamber Efendimiz(SAV) “Ayet-el Kûrsi’dir” buyurdu. (Darimi)

Ayet-el Kûrsi’yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kûrsi, Kur’ân-ı Kerimin dörtte biridir.

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan ALLAH’a C.C. yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi’nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş’ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan ALLAH’u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder(O’na Tazimde bulunur.)” (Ebû Dâvud, Ahmed İbni Hambel)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.Her kim onu yatacağı zaman okursa, ALLAH’u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.” (Beyhâki)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur’ân Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi’dir.” (Beyhâki)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi’yi okursa, diğer namaza kadar ALLAH’ın C.C. zimmetinde olur.” (Heysemi)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH C.C. ona yardım eder” (Suyuti, Dürrül Mensûr)

(şeytan, cinler v.s. şerli yaratıkların şerrinden ve anne yada çocuğuna zarar vermelerinden yada öldürmelerinden korunmaları için) Doğum yapacak kadının, Ayet-el Kûrsi, A’raf 54. Ayeti sonuna kadar, Felâk ve Nâs Sûrelerini oku***** ALLAH’u Teâlâ’ya sığındırılması gerekir(Hadis-i Şerifle bildirilmiştir).

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Sen Ayet-el Kûrsi’den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka ALLAH C.C. o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.” (Suyuti)

Efendimiz(SAV) Sûre-i Bakaranın sonunu(Amener Rasûlü) ve Ayet-el Kûrsi’yi okuduğu zaman gülerdi ve “Onlar Arş’ın altındaki, Rahman’ın (Teâlâ) hazinesindendir.” buyururdu. (Suyuti)

Seleme İbni Kays(RA) “ALLAH’u Teâlâ, ne Tevratta, ne İncil’de, nede Zebur’da Ayet’el Kûrsi’den daha büyük bir Ayet indirmedi.” (Suyuti)

Ayet-el Kûrsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayet-el Kûrsi’nin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler, ayrıca saralı kişiye, şeytanın kendisine yardım ettiği sahir(büyücü), kâhin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazab erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle okunması şartı koşulmuştur.

Herhangi bir muradın hasıl olması için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek ALLAH’ın C.C. izniyle hasıl olur(ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır bu sayıların adedi çok önemlidir).

Cin musallat olan çocuğa 18 kere Ayet-el Kûrsi okunursa BİİZNİLLAH şifa bulur.

Yemeğe okunursa yemek bereketlenir.

Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz Ali (K.V.) buyurmuştur.

Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir.

Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.

Gelinden Ayırma Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Oca 21 2014

Gelinden ayırma büyüsü, gelin büyüsü ayırma, en etkili ayırma büyüleri ile yapılır.

Gelinden ayırma büyüsü, kuvvetli ayırma büyüleri ile yapıldığında gelinle damadın kısa sürede birbirlerinden ayrılmalarını sağlar. Gelinden ayırma büyüsü, gelinden ayırma büyüsü nasıl yapılır, gelinle damadı ayırma büyüsü, gelinle damadı birbirinden ayırma büyüsü hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret ederek bilgi ve yardım alabilirsiniz.

Zeyd b. Halit Cühenî (r.a.) şöyle rivayet etmiştir:
Hz. Peygamber’e bir kimse gelerek buluntu eşyanın hükmünü sormuştu. Peygamber (a.s.): “Onun kabını ve ağız bağını muhafaza et!, sonra onu bir sene süreyle halka ilan et. Bu süre zarfında sahibi gelirse verirsin, gelmez ise sana kalır” buyurdu. O kişi: “Yitik koyunun hükmü nedir, kime kalır?” diye sordu. Peygamber: “Sana bir başkasına ya da kurda kalır” cevabını verdi. O kişi bu defa: “Yitik deve ne olacak?” dedi. Peygamber: “Ondan sana ne? O hayvanın su tulumu ve gezecek papucu beraberindedir. Sahibi ona kavuşuncaya kadar o kendi kendine suya varır ve ağaçlardan yer” cevabını verdi.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3247
Ubey b. Kaab (r.a.) şöyle nakletmiştir:
Ben Hz. Peygamber (a.s.) zamanında içinde yüz dinar olan bir kese buldum. Sonra bu keseyi Hz. Peygamber’e getirdim. Hz. Peygamber: “Bunu bir sene ilan et” buyurdu. Ben de bir sene süreyle onu halka duyurdum. Fakat onu bilene rastlamadım. Sonra Hz. Peygamber’e geldim. Hz. Peygamber: “Onu bir sene (daha) ilan et” buyurdu. Onu bir sene daha ilan ettim. Fakat onu bilene yine rastlamadım. Sonra (üçüncü defa) Hz. Peygamber’e gelip durumu kendisine arzettim. Bu defa Hz. Peygamber: “Bu paranın miktarını aklında tut, kesesiyle, ağız bağını muhafaza et! Sahibi gelirse keseyi ona ver, gelmezse onu kullan” buyurdu. Ben de onu kullandım. Şu’be der ki: Ben bir süre sonra Mekke’de Seleme b. Kuheyl’le karşılaştım. Seleme bana: “Suveyd b. Şafele üç yıl mı, yahut bir yıl mı ilan edildi dedi pek iyi hatırlamıyorum” dedi.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3251
İbn Ömer’in (r.a.) anlattığına göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Hiç kimse başkasına ait bir hayvanın sütünü izinsiz sağmasın. Siz yiyecek ve içecekleri sakladığınız kilerinize girilmesini, dolabınızın kırılmasını ve oradaki yiyeceklerin alınmasını ister misiniz? Hayvanlarının memeleri de insanların yiyeceklerini muhafaza eder. Bu yüzden kimse başkasının hayvanının sütünü onun iznini almadan asla sağmasın.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3254
Ukbe b. Âmir (r.a.) şöyle nakletmiştir:
“Ey Allah’ın Resulü! Bizleri gazaya gönderdiğiniz bazı zamanlar bizlere misafirperverlik göstermeyen insanların yanında konaklıyoruz. Bu hususta ne dersiniz?” diye sorduk. Hz. Peygamber (a.s.) bize: “Siz bir halkın yanında konaklamak istediğinizde, size misafire layık hüsnü kabul gösterirlerse kabul ediniz. Şayet misafirperverlik yapmazlarsa onlardan, kendilerine yakışacak olan misafir hakkını alınız” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3257
Seleme b. Ekva (r.a.) şöyle anlatmaktadır:
Biz Hz. Peygamber’le beraber bir gazveye çıkmıştık. Bu seferde şiddetli bir açlık meydana geldi ve bineklerin bir kısmını kesmeyi düşündük. Bunun üzerine Allah Resulü (a.s.) yiyeceklerin birarada toplanılmasını emretti. Biz de toplanacak azık için deriden bir sofra yaygısı serdik. Sonra yavaş yavaş herkesin azığı bu yaygı üzerinde toplandı. Ben ne kadar biriktiğine bakmak için başımı uzattım. Tahminen bir keçi kadardı. Biz de bin dört yüz kişiydik. Bu toplanan azıklardan yedik ve hepimiz doyduk. Sonra artanından da içine azığımızı koyduğumuz deri kaplarımızı doldurduk. Bu sırada Allah Resulü: “Abdest alacak su var mı?” diye sordu. Birisi hemen içinde birazcık su bulunan bir kap getirdi ve o suyu bir çanak içine boşalttı. Sonra hepimiz ondan bol bol dökerek abdest aldık. Ravi der ki: Ardından sekiz kişi daha gelip “Abdest suyu var mı?” diye sordular. Hz. Peygamber (a.s.): “Abdest suyu bitti” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3259

Damattan Ayırma Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Oca 20 2014

Damattan ayırma büyüsü, damadı soğutmak için büyü ile de yapılabilir. Yani böylece damadı ayrılması istediği kişiden soğutarak ayrılma işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Damattan ayırma büyüsü, gelini damattan ayırma büyüsü, gelinle damadı ayırma büyüsü, iki kişiyi birbirinden ayırma büyüleri ile yapılır.

Kâfirin okuduğunu işiten müslümanların secde etmesi vacip olur.

İmam-ı Nesefi, Kâfi kitabında buyuruyor ki:
Sıkıntıdan kurtulmak için, Allahü teâlâya kalbinden yalvararak, 14 secde âyetini [ezberden, ayakta] okuyup, her birinden sonra, hemen secde edeni, Allahü teâlâ, o dert ve beladan korur. (Dürr-ül-muhtar, Nur-ül-izah)

Secde âyeti üç mekruh vakitte okunursa, tilavet secdesini bu vakitlerde yapmak, bir kavle göre caiz ise de, mekruh olmayan vakte tehir etmek evlâdır. (Dürer, Tahtavi) Son secdeden kalkınca, ayakta ellerini uzatıp, kendinin ve bütün müslümanların dünya ve dinlerine gelen beladan, sıkıntıdan kurtulmaları, korunmaları için dua etmelidir.

Secde âyetini namaz içinde okuyan kimse, dilerse okuyacağı âyetlerin sayısına bakmaksızın hemen Allahü ekber diyerek tilavet secdesine varır. Tilavet secdesi niyeti ile yalnız rükuya varması da kâfidir. Ondan sonra tekrar ayağa kalkar ve birkaç âyet daha okuyup, namazın rüku ve secdelerini yapar, namazına devam eder.

Eğer bir sureyi bitirmiş ise, diğer bir sureden birkaç âyet okur; çünkü tilavet secdesinden kalkar kalkmaz, böyle birkaç âyet okumadan namazın rüku ve secdesine gitmek mekruhtur.

 

Ayırma Büyüsü Yapma

0 Comments | This entry was posted on Oca 20 2014

Ayırma büyüsü yapma, ayırma büyüsü yapmak, iki kişiyi ayırma büyüsü ile iki kişiyi birbirinden ayırma büyüsü ile yapılır.

Ayırma büyüsü yapma, en kuvvetli ayırma büyüleri ile yapıldığında ayırma tılsımlarının etkisi ile ayrılması istenen kişilerin birbirlerinden ayrılması sağlanır.

Ayırma büyüsü nasıl yapılır hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Araf 206
Rad 15
Nahl 49
İsra 107
Meryem 58
Hac 18
Furkan 60
Neml 25
Secde 15
Sad 24
Fussilet 37
Necm 62
İnşikak 21
Alak 19

1- Tilavet, Kur’an okumak demektir. Secde âyeti okununca yapılan secdeye tilavet secdesi denir.

2- Namaz kılması farz olan bir kimse, Kur’an-ı kerimde bulunan 14 yerdeki, secde âyetinden birini okusa veya işitse, manasını anlamasa da, bir secde yapması vaciptir.

3- Tilavet secdesi yapmak için, niyet edilir. Niyet şarttır. Niyetsiz sahih olmaz. Abdestli olarak, kıbleye karşı ayakta durup, ellerini kulaklara kaldırmadan, Allahü ekber der ve secdeye gider. Secdede üç defa Sübhâne rabbiyel-a’lâ der. Sonra, Allahü ekber der ve ayağa kalkar. Böylece secde-i tilavet tamam olur.

4- Secde âyetini işiten cünüp veya abdestsiz kimse, temizlendikten sonra tilavet secdesi yapar. Fakat hayzlıya ve nifaslıya [lohusaya] temizlendikten sonra da tilavet secdesi gerekmez.

5- Bir oturumda, bir secde âyetini birkaç defa okuyan ve işiten, hepsi için bir secde eder.

6- Bir oturumda ne kadar secde âyeti okunmuşsa, o kadar tilavet secdesi gerekir. Mesela üç secde âyeti okunursa, üç secde gerekir.

7- Namaz kılarken, dışardan birinin okuduğu secde âyetini işiten, namazdan sonra tilavet secdesi yapar.

8- Namazda okuyunca, hemen ayrıca rüku veya bir secde yapıp ayağa kalkar. Okumasına devam eder. Secde âyetini okuduktan iki üç âyet sonra namazın rükuuna eğilirse ve tilavet secdesine niyet ederse, namazın rüku veya secdeleri, tilavet secdesi yerine geçer.

9- Secde-i tilavetin kazası, acele değildir. Gecikirse günah olmaz. Fakat sebepsiz, zaruretsiz tehir etmek tenzihen mekruhtur.

10- Secde âyetini mubah vakitte okuyup, namaz kılmak mekruh olan üç vakitte tilavet secdesi yapmak caiz değildir. Secde âyeti mekruh vakitte okunursa, bu vakitte secde etmek caiz diyen âlimler olduğu gibi mekruh diyen âlimler de vardır. Mekruh olmayan vakte tehir edilirse bütün âlimlere uyulmuş olur. (Hindiyye)

11- Kur’an-ı kerim okunan yerde bulunduğu halde, işitmeyen kimse, secde etmez.

12- Secde âyetini yazan ve heceleyen, secde yapmaz.

13- Birkaç kişiden her biri, secde âyetinden birer kelime okusalar, bunu işitenlere tilavet secdesi yapmak gerekmez. Çünkü, secde âyetini bir kişi okuyunca, bunu işitenlerin secde yapması vacip olur.
Çeşitli kimselerin okudukları kelimeler toplanarak, bir kişi bütün âyeti okumuş gibi yapılamaz. Çünkü, Kur’an-ı kerim okumak için, kimse başkası yerine vekil yapılamaz. (Dürr-ül-muhtar)

14- Secde âyetinin tercümesini okuyan veya işiten, bunun secde âyeti olduğunu anlarsa, secde yapar.

15- Yaptığını anlayacak yaşta olan çocuğun okuması ile, işitenlerin secde etmesi gerekir. Daha küçük yaşta ise gerekmez.

16- Ara sıra deliren, deli iken secde âyetini okursa, secde gerekmez. Akıllı iken okursa gerekir.

17- Dağdan, çölden ve bir yerden aksedip, yansıyıp geri gelen sedayı işiten ve papağandan veya başka kuştan işiten secde etmez. İnsan sesi olması gerekir. (Dürr-ül-münteka)

18- Radyodan işitilen ses, hâfızın sesine benzeyen, cansız alet sesidir. Bunun için, fonografta [gramofonda, teypte, radyoda. tv’de ve benzeri vasıtalarda] okunan secde âyetini işiten, tilavet secdesi yapmaz.