ÜNLÜ MEDYUM ŞAHMARAN

RSS

Kocamı Kendime Nasıl Bağlarım

Medyum Şahmaran

bağlama büyüsu

Kocamı kendime nasıl bağlarım diyen birisi kocasını kendisine bağlamak ve bir başka bayan kendisiyle ilgilense bile kocasının başka kadınlara, bayanlara yüz vermemesi için kocamı kendime bağlama büyüsü yaptırmalıdır.

Kocamı kendime bağlama büyüsünün farklı farklı yapılış yöntemleri vardır. Önemli olan sizin ve kocanızın durumuna, yıldızına en uygun olacak çalışma şekli ne ise onu yapmaktır. Bu yüzden de bağlama büyüsü yapan medyumdan yardım almak en doğru olan olur.

Kocamı kendime bağlama büyüsünün etkisi ile kocanız başka kadınlardan uzaklaşır ve sadece size bağlı hale gelir.

En Kuvvetli Ayırma Duası

0 Comments | This entry was posted on Şub 24 2014

Ayırma duası, kuvvetli ayırma duası ile en kuvvetli ayırma duası ile yapılır. En kuvvetli ayırma duası, kuvvetli ayırma büyüsü ile kuvvetli ayırma büyüleri ile yapıldığında ayırma büyüsünün etkisi ayrılması istenen kişileri birbirinden ayırır.

En kuvvetli ayırma duası olarak aşağıdaki dua okunabilir.

Bismillahir rahmanir rahim*Elhamdü lillahi rabbil alemine aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim zalikel kitabü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bir hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nasüttekü rabbekümüllezi ğalekaküm aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühellezine amenü evfü bil ukudi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeh*Bismillahir rahmanir rahıymi elhamdü lillahillezi halekas semavati vel erda aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim sad aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Yes’elüneke anil enfali aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti beraetün minellahi ve rasülihi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra tilke ayatül kitabil hakimi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra kitabün uhkimet ayatühü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim ra tilke ayatül kitabi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra kitabün enzelnahü ileyke aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur’anin mübinin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Eta emrullahi fe la testa’cilühü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sübhanellezi esra bi abdihi leylen aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Elhamdü lillahillezi enzele ala abdihil kitabe aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kef ha ya ayn sad zikru rahmeti rabbike abdehü zekeriyya aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ta ha ma enzelna aleykel kur’ane le teşka*Aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ikterabe lin nasi hısabühüm aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nasüttekü rabbeküm inne zelzeletes saati şey’ün azıymün aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kad eflehal mü’minüne aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Süratün enzelnaha ve feradnaha aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Tebarekellezi nezzelel fürkane aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ta sin mim tilke ayatül kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ta sin tilke ayatül kur’ani ve kitabin mübin*Aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ta sin mim tilke ayatül kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim e hasiben nasü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim ğulibetir rümü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti

Birini Sevdiğinden Ayırma Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Şub 23 2014

Birini sevdiğinden ayırma büyüsü, birini sevdiğinden ayırma duası ile birini sevdiğinden ayırmak için dua ile yapılır. Birini sevdiğinden ayırma büyüsü, birini sevdiğinden ayırmak için büyü, birini sevdiğinden ayırma duası ile yapıldığında ayırma büyülerinin etkileri doğrudan olarak ayrılması istenen kişiler üzerinde yoğunlaşarak kısa sürede ayrılmaları gerçekleşir.

Birini sevdiğinden ayırma büyüsü, birini sevdiğinden ayırma büyüsü nasıl yapılır, birini sevdiğinden ayırma duası hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn. La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.

Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn. La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih. Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih. Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke
alettûri aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe
razaktehel cennete aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab. İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

Nefret Ettirme Ve Ayırma Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Şub 20 2014

Nefret ettirme ve ayırma büyüsü, iki kişiyi ayırma büyüsü ile iki kişiyi birbirinden nefret ettirme büyüsü ile yapılır. Nefret ettirme ve ayırma büyüsü, nefret ettirme büyüsü, nefret ettirme büyüleri, en kuvvetli soğutma büyüleri ile yapılır. İki kişiyi birbirinden uzaklaştırmak için, birbirlerinden nefret etmelerini sağlamak için yapılır.

Nefret ettirme ve ayırma büyüsü, nefret ettirme ve ayırma büyüsü nasıl yapılır hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Nefret ettirme ve ayırma büyüsü, istediğiniz kişi kişinin birbirinden nefret ederek ayrılmaları ve tekrar bir araya gelemeyecek hale gelmeleri için yapılır.

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillâhir rahmânir rahîm.
Rahmân ve rahîm olan Allah’ın ismi ile.
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyi, yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ(teslîmen).

Sevmediklerini Ayırmak İçin Büyü

0 Comments | This entry was posted on Şub 18 2014

Sevmediklerini birbirinden ayırma büyüsü, sevmediğin kişileri birbirinden ayırma büyüsü, size zarar veren, sevmediğiniz kişileri birbirlerinden uzaklaştırmak, ayırmak için yapılan kuvvetli ayırma büyüsüdür.

Sevmediklerini ayırma büyüsü, sevmediğin kişileri ayırma büyüsü, keskin ayırma büyüleri ile ve uzaktan yapılan ayırma büyüleri ile yapılır. Ayırma büyüleri yapıldıkça ayırma tılsımlarının ayrılması istenen kişiler üzerinde yoğunlaşması, sevmediğiniz kişilerin birbirlerinden soğumalarını, uzaklaşmalarını, bir arada duramayacak hale gelip kısa sürede ayrılmalarını sağlar.

NAZAR DEĞMESİNDEN SONRA
Kendisine nazar değen kimse, aşağıda bildirilen duaların birini veya tamamını okumalıdır.
Nazar değmemesi için alınacak tedbirler ve korunma çareleri açıklanmıştı.
Nazar değdikten sonra da şeriata uygun çareler vardır.
Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde bu hususa işaret eden deliller bulunmaktadır.
Yine şu sure ve ayetler dua maksadıyla okunmalıdır.
a) Fatiha Suresi,
b) Ayetü’l-Kürsî,
c) Felâk Suresi,
d) Nâs Suresi,
e) İhlas
f) Kafirun

-Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.

7 şer defa okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar ve her dert için iyi gelir.

Çiftleri Ayırma Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Şub 16 2014

Ayrıca yüzünü yıkamasını, Kollarını dirseklere kadar yıkamasını, Dizlerini yıkamasını, Eteğinin iç kısmını yıkamasını Ve yine üzerine su dökmesini emretti.
Zührî diyor ki: “Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz ayrıca ona, kabı ters çevirmesini emretti.”
Hadis-i şerifte gözdeğmesinin ilacı beyan olunmuştur. Buna göre, nazar eden kimsenin abdest azalarını yıkadığı ve bilhassa cildine temas eden iç çamaşırlarını yıkadığı su alınır ve nazar olunan kimsenin arkasından dökülür.
Bir hadis-i şerifte Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Sizden yıkamanız istenirse, yıkayınız.” (Müslim rivayet etmiştir.)
Yani, bir şahıs gelip de sizden birinizin abdest ve gusül suyundan elbisenin bir kısmına sürmek isterse, bunu yapsın. Bundan dolayı ona kızmasın, demektir.
Kendi nefsinden, başkasına nazar değmiş olmasından şüphelenen ve endişe duyan kimsenin yapması gereken şey, Allah (c.c.)’dan korkması ve gözdeğmesine sebep olabilecek şeylerden sakınmasıdır.
Bunun için Allah (c.c.)’ı çokça zikretmeye devam etmelidir.
İnsanlardan hoşa giden bir şey gördüğü zaman Allah (c.c.)’dan, onu mübarek kılmasını dilemelidir.
Yüce Allah (c.c.)’ın, insanlara vermiş olduğu nimetlere kesin olarak hased etmemelidir. Çünkü, eğer onlara hased ederse, sanki Rabbine karşı itirazda bulunmuş gibi olur.
İşte bu da apaçık bir hüsrandır.

Çiftleri ayırma büyüsü yani sevgilileri ayırma büyüsü, karı kocayı ayırma büyüsü, en kuvvetli ayırma büyüleri ile en keskin ayırma büyüleri ile yapılır. Çiftleri birbirinden ayırma büyüsü, çiftleri birbirinden ayırmak için büyü, uzaktan yapılan ayırma büyüleri ile yapılır.

 

İstediğin İki İnsanı Ayırma Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Şub 14 2014

İstediğin iki insanı ayırma büyüsü, iki kişiyi ayırma büyüsü ile istediğin iki kişiyi ayırma büyüsü ile iki sevgiliyi ayırma büyüsü ile yapılır. En kuvvetli ayırma büyüleri ile yapılan ayırmak için büyüler, en kısa sürede ayrılması istenen kişiler üzerinde yoğunlaşarak ayrılmaları sağlanır.

Nazar değmesinden korunma yollarından biri de, korktuğu ve şüphelendiği kişilerin yanında güzelliklerini teşhir etmemelidir.
Hafız el-Bağavî “Şerhü’s-Sünne” eserinde anlattığına göre, Hz. Osman b. Affan (r.a.) çok güzel bir çocuk görmüştü.
Bunun üzerine, onu nazardan korumak için çocuğun velisine şöyle dedi: “Bu çocuğun çenesine siyah boya sürerek onun güzelliğini kamufle ediniz.”

Gözdeğmesinden korunma yollarından biri de, görüp beğendiği bir şey hakkında, gören kişinin bereketle dua etmesidir.
Bir kimse, kendi gözünün başkasına zarar vermesinden korkarsa, ona baktığı zaman şöyle demelidir:
“Allah (c.c.) onu sana mübarek etsin.” (Benzer ifade ile Bkz. Ebu Davud. Nikâh, 36; Tirmizî, Nikâh, 7; İbn-i Mâce, Ezan, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/281.)
Veya şöyle demelidir:
“Ya Rabbi! Ona mübarek eyle.” (Benzer ifade ile Bkz. Müslim, Zühd, 74; Ebu Davud, Vitir, 31; Nesaî, Zekât, 12; İbn-i Mâce, Zühd, 8; Ahmed b. Hanbel, müsned, 3/108, 188, 5/77.)
Yahut şöyle demelidir:
“Mâşâallah (Allah ne güzel yapmış) Allah’tan başka kuvvet (sahibi) yoktur.” (Ebu Davud, Edeb, 101.)
Ya da buna benzer dualar etmelidir. O zaman Allah (c.c.)’ın izni ile zarar defolur gider.
Ebu Ümâme (r.a.)’dan rivayete göre, Âmir b. Rebîa, Sehl b. Huneyf e uğramıştı.
O sırada Sehl b. Huneyf banyo yapıyordu.
Âmir b. Rebîa dedi ki: “Bugünkü gibi parlak bir cild görmedim.”
Bunun üzerine Sehl b. Huneyf in durumu değişti.
Çok geçmeden sar’a nöbetine tutuldu. Bayılıp yere düştü.
Gelip Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e haber verdiler.
Ona şöyle dediler: “Yâ Resûlallâh! Sehl’ in imdadına yetiş. Onu sar’a iletti tuttu ve yere düştü.”
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “Kimin nazar etmesinden şüphe ediyorsunuz?” Diye sordu.
Dediler ki: “Âmir b. Rebîa’dan şüphe ediyoruz.”
Bunun üzerine Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu:
“Sizden biriniz kardeşinden hoşuna giden bir şey gördüğü zaman onun mübarek olması için dua etsin.” (Ebu Ümâme rivayet etmiştir.)
Daha sonra bir kap suya okudu ve Âmir’in o su ile abdest almasını emretti.
Âmir de o su ile abdest aldı.

Birisini Kendinden Ayırmak İçin Büyü

0 Comments | This entry was posted on Şub 13 2014

Birisini kendinden ayırma büyüsü, birisini kendinden ayırmak için büyü, istemediğiniz kişiyi kendinizden uzaklaştırmak, soğutmak ve sizden ayrılmasını sağlamak için yapılır. Birisini kendinden ayırma büyüsü, birisini kendinden ayırma büyüsü, birisini kendinden ayırma büyüsü nasıl yapılır, birisini kendimden ayırma büyüsü nasıl yapılır hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

“Doğrusu inkâr edenler, Kur’an’ı duydukları vakit (sana olan düşmanlıklarından dolayı) neredeyse gözleri ile seni yere sereceklerdi!
Hâlâ da (senin için) mutlaka o, delidir! Diyorlar.
Hâlbuki Kur’an, bütün âlemler için bir öğütten başka bir şey değildir.” (Kalem, 68/51,52.)
İnsanların ahvâline bakan kimse, nazar konusunda onlarda bir umursamazlık olduğunu görür. Oysa ki, bilhassa bebeklerin ve küçük çocukların şeriata uygun dualarla nazardan korunmaları gerekir.
Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz, Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)’ı şu dua ile koruyordu:
“Sizi, bütün şeytanlardan, Zararlı hayvanlardan, Kem gözlerden, Allah (c.c.)’ın tam olan kelimelerine sığındırırım.” (Buharî, Abdullah b. Abbas (r.a.)’dan rivayet etmiştir.)
Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz, torunları olan Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)’a hitaben yine şöyle derdi:
“Şüphesiz ki, sizin atanız (İbrahim Aleyhisselâm) İsmail’i ve İshak’ı onlarla koruyordu.” (Buharî, İbn-i Abbas (r.a.)’dan rivayet etmiştir.)

İmam-ı Rabbani hazretleri, talebeleri ile, uzak bir yere giderken, gece, bir handa kaldılar. (Bu gece bir bela zuhur edecektir. (Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm) duasını üç defa okuyun) buyurdu. Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duayı okuyanlara bir şey olmadı. Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için, sabah akşam, İmam-ı Rabbani hazretlerinin bildirdiğini hatırla*****, 3 defa okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm) duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez.) [İbni Mace]

Eski Eşini Başkasından Ayırma

0 Comments | This entry was posted on Şub 11 2014

Eski eşini başkasından ayırma, eski eşini başkasından ayırmak, eski eşini başkasından ayırma büyüsü ile eski eşini başkasından ayırmak için dua ile yapılır.

Uzaktan yapılan ayırmak için büyülerle eski yani ayrıldığınız eşinizi beraber olduğu bir başkasından ayırabilirsiniz.

Eski eşini başkasından ayırmak için büyü, eski eşini başkasından ayırma büyüsü nasıl yapılır hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

(Sabah akşam, 3 defa “Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil Erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemi’ul alim” okuyan, büyü ve nazardan korunur) buyuruldu. (İbni Mace)

Yine şu duayı okumalıdır:
(Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmetin) tavizini, sabah akşam 3 defa okunup kendine veya hastaya üflenirse, nazardan, cin, şeytan ve hayvanların zararından korur. (Mevahib)

“Bütün şeytanlardan, zararlı hayvanlardan,
Kem gözlerden Allah (c.c.)’ın tam olan kelimelerine sığınırım.
Hiçbir iyinin ve kötünün yapamadığı ve Allah (c. c.) ‘in yaratıp vücuda getirdiği bütün şerlerin şerrinden,
Gökten inenlerin ve göğe çıkanların şerrinden,
Yerde bitenlerin ve yerden çıkanların şerrinden, Gecenin ve gündüzün fitnelerinin şerrinden, İyilik için kapı çalan hariç, gece ve gündüz her kapı çalanın şerrinden Allah (c. c.) ‘ın tam olan kelimelerine sığınırım.
Ey Rahman (olan Allah’ım)”

Sevgilileri Ayırma Duası

0 Comments | This entry was posted on Şub 08 2014

Nâs suresi:
Bismillâhirrahmanirrahim.
Kul e’ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

“De ki: İnsanlann Rabbine sığınırım. İnsanların melikine (mutlak sahibine).
İnsanlann ilâhına (sığınırım.)
Sinsi vesvesecinin şerrinden.
İnsanlann kalplerine şüphe ve tereddüt sokan.
Gerek cinlerden, gerek insanlardan.” (Nâs, 114/1-6)

Sevgilileri ayırma büyüsü, sevgili ayırma büyüsü, sevenleri ayırma büyüsü ile eşleri ayırma büyüsü ile yapılır. Sevgilileri ayırma büyüsü, en kuvvetli ayırma büyüleri ile sevgililerin birbirlerinden uzaklaşmaları, soğumalar ve kısa sürede ayrılmaları için yapılır. Sevgilileri ayırma duası, sevgilileri ayırma duaları, sevgilileri ayırmak için büyü ile sevgilileri birbirinden ayırma büyüsü ile yapıldığında ayırma tılsımlarının etkileri doğrudan olarak ayrılması istenen kişiler üzerinde yoğunlaşarak ayrılma işlemi gerçekleşir.

Sevgilileri ayırma büyüsü nasıl yapılır, sevenleri ayırma büyüsü nasıl yapılır, eşleri ayırma büyüsü nasıl yapılır hakkında yardım ve bilgi almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sevdiğini Başkasından Ayırma Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Şub 06 2014

Felâk Suresi:
Bismillâhirrahmanirrahim.
Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

“De ki: (Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran) sabahın Rabbine sığınırım.
Yarattığı şeylerin şerrinden,
(Karanlık çöktüğü zaman) bastıran gecenin şerrinden,
Sihir yapmak için düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,
Ve kıskandığı zaman kıskanç kişinin hasedinden (Allah’a sığınırım.)” (Felâk, 113/1-5)

Sevdiğin kişiyi başkasından ayırma büyüsü, sevdiğin kişiyi yeni sevgilisinden ayırma büyüsü, sevdiğin kişiyle sevgilisini ayırma büyüsü, en kuvvetli ayırma büyüleri ile yapılır. Ayrılmasını istediğiniz sevdiğiniz kişiyle sevgilisinin tekrar bir araya gelememesi, ayrılmaları niyet edilerek yapılır.

Sevdiğin kişiyi başkasından ayırma büyüsü nasıl yapılır, sevdiğin kişiyi yeni sevgilisinden ayırma büyüsü nasıl yapılır, sevdiğin kişiyle sevgilisini ayırma büyüsü nasıl yapılır, sevdiğin kişiyi sevgilisinden ayırmak için büyü, başkasından ayırma büyüsü ile başkasından ayırma duası ile yapılır.